Reglement van de vereniging

Algemeen reglement

Dit algemeen reglement treedt in werking op 1 januari 2012 en vervangt eventuele
voorgaande reglementen van de vereniging.

Artikel 1 – algemene bepalingen
1.1. Onder de vereniging wordt verstaan Paardensport Vereniging Pegasus die verbonden is aan Manege Lansbergen te Bergschenhoek.
1.2. Alle ruiters van Manege Lansbergen (met of zonder eigen paard) kunnen lid worden van de vereniging.
1.3. Ruiters met eigen paard van buitenaf die geen lesklant zijn bij Manege Lansbergen, kunnen lid worden van de vereniging in combinatie
met lidmaatschap van het KNHS (startkaarthouders).
1.4. De vereniging hecht waarde aan haar leden en organiseert wedstrijden en activiteiten die aansluiten bij de belangen van haar leden.
1.5. Dit reglement is uitsluitend en alleen van toepassing op de door de vereniging te organiseren wedstrijden en activiteiten.
1.6. Dit reglement geldt in samenhang met het geldende reglement van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS).
De bepalingen in dit reglement prevaleren boven die van het KNHS reglement.
1.7. Dit reglement geldt in samenhang met de geldende richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS).
1.8. De ruiter en het paard of pony (combinatie) moeten voldoen aan de bepalingen in dit reglement.
1.9. Bij omstandigheden of gebeurtenissen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
1.10. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging, ongevallen of op andere wijze te niet
gaan van goederen, dieren of personen, al dan niet tijdens een door de vereniging georganiseerde wedstrijd of activiteit.

Artikel 2 – aanmelding, toelating, wijziging en beëindiging lidmaatschap
2.1. Personen melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door het inleveren van het ingevulde en ondertekende
aanmeldformulier van de vereniging bij de secretaris. Als de persoon jonger is dan 18 jaar, dan is het noodzakelijk dat de aanmelding
ook wordt ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2.2. Het bestuur beslist over de toelating van personen aan de vereniging. Het bestuurt deelt deze beslissing schriftelijk of mondeling
mede aan de persoon.
2.3. Als het bestuur niet tot toelating besluit, dan kan op verzoek van de persoon de Algemene Leden Vergadering alsnog tot toelating
van de persoon besluiten.
2.4. Van leden wordt verwacht dat zij na toelating kennis hebben genomen van de statuten en het algemeen reglement van de vereniging.
2.5. Leden zijn verplicht elke wijziging in gegevens zoals vermeld in het hiervoor genoemde aanmeldformulier direct door te geven aan
de secretaris.
2.6. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in artikel 6 van de statuten van de vereniging op de datum van het intreden van deze omstandigheid, tenzij de statuten anders bepalen.
2.7. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij de secretaris.
2.8. De opzegtermijn is voor 1 december per kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de statuten van de vereniging.
2.9. Leden ontvangen van de secretaris schriftelijk (per post of email) bericht van opzegging of ontzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op het laatst bekende adres in de ledenadministratie.
2.10. Tegen de opzegging namens de vereniging zoals bedoeld in punt 11 en 12 van dit artikel staat bezwaar open bij de Algemene Leden Vergadering.

Artikel 3 – categorieën van leden
3.1. De vereniging kent:
• Normaal lid jonger dan 18 jaar
• Normaal lid 18 jaar en ouder
• KNHS startpashouder lid jonger dan 18 jaar
• KNHS startpashouder lid 18 jaar en ouder
• Erelid
3.2. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan in een vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.

Artikel 4 – financiële zaken
4.1. Nieuwe leden moeten bij de eerste lidmaatschapscontributie ook inschrijfgeld betalen.
4.2. Nieuwe leden die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, betalen lidmaatschapscontributie volgens onderstaand schema:
• 1e kwartaal: 1/1 van de jaarcontributie
• 2e kwartaal: 3/4 van de jaarcontributie
• 3e kwartaal: 2/4 van de jaarcontributie
• 4e kwartaal: 1/4 van de jaarcontributie
4.3. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
4.4. De hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
4.5. Van leden wordt verwacht dat zij steeds tijdig het lidmaatschapsgeld voldoen.
4.6. Ereleden betalen geen lidmaatschapscontributie.
4.7. Leden van het bestuur betalen geen lidmaatschapscontributie.
4.8. Stagnatie van de inning van de lidmaatschapscontributie, ongeacht de oorzaak daarvan, heft de betalingsverplichting niet op.
4.9. Leden die – na sommatie – niet aan hun lidmaatschapscontributie verplichtingen voldoen, worden door het bestuur van het
lidmaatschap als vervallen verklaard.
4.10. In geval van toelating, gaat het lidmaatschap in vanaf de dag waarvoor lidmaatschapscontributie is ontvangen door de
penningmeester.
4.11. Terugbetaling van reeds betaald lidmaatschapscontributie gebeurt alleen als het dagelijks bestuur daartoe besluit in geval van een
zeer bijzondere situatie.
4.12. Schenkingen of giften aan de vereniging geven de schenker of gever geen enkel recht jegens de vereniging.
4.13. Het dagelijks bestuur beslist over de aanwijzing van één of meer instellingen of banken waarbij kasgelden van de vereniging worden geplaatst.
4.14. De beslissingsbevoegdheid voor handelingen die een waarde of bepaald belang vertegenwoordigen worden door de Algemene Leden Vergadering als volgt
gemandateerd:
• Dagelijks bestuur tot 2.500,00 Euro
• Algemeen bestuur tot 3.500,00 Euro
• Algemene Leden Vergadering 3.500,00 Euro en meer

Artikel 5 – bestuur
5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
5.2. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
5.3. Het dagelijks bestuur vormt samen met maximaal 8 leden van de vereniging het algemeen bestuur van de vereniging.
5.4. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur kunnen zich als het nodig is, laten bijstaan door een adviseur.
5.5. Het bestuur vergadert zo vaak als dat de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
5.6. Het bestuur behandelt tijdens de vergaderingen alle ingekomen stukken en de eventueel door haar bestuursleden ingebrachte voorstellen.
5.7. In een vergadering van het algemeen bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen als tenminste de helft van het aantal in functie
zijnde bestuursleden aanwezig is. Als dit niet het geval is, dan schuift het onderwerp door naar de volgende vergadering waarin dan wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
5.8. Over onderwerpen die van tevoren niet op de agenda zijn gezet, kan alleen een besluit worden genomen als tenminste twee derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is om een uitspraak te doen.
5.9. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

Artikel 6 – voorzitter
6.1. Als het nodig is dat de voorzitter voor langere duur wordt vervangen, dan vervangt de secretaris de voorzitter.
6.2. De voorzitter bepaalt tijd en locatie van de vergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding van alle vergaderingen. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een door het bestuur aangewezen bestuurslid die zolang de waarneming duurt optreedt
als vice-voorzitter en alle rechten en verplichtingen van de voorzitter overneemt.
6.3. De voorzitter ziet toe dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur tijdig haar besluiten uitvoert.

Artikel 7 – secretaris
7.1. De secretaris is belast met de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging.
7.2. De secretaris ondersteunt bij de planning, organisatie en verslaglegging van de vergaderingen van de vereniging.
7.3. De secretaris voert de totale ledenadministratie.
7.4. Als het nodig is, vervangt de secretaris de voorzitter.

Artikel 8 – penningmeester
8.1. De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging, overeenkomstig de besluiten van het dagelijks bestuur, het
algemeen bestuur en de Algemene Leden Vergadering.
8.2. De penningmeester zorgt voor het bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.
8.3. De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het algemeen bestuur en de Algemene Leden Vergadering.
Hiertoe geeft de penningmeester een overzicht van de financiële toestand van de vereniging.

Artikel 9- Verkiezingen en benoemingen
9.1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging zijn op basis van kandidaatstelling en zonodig stemming en
herstemming in het algemeen bestuur. Kandidaatstelling geldt voor iedere vacature afzonderlijk.
9.2. Het dagelijks bestuur zorgt voor schriftelijke kandidaatstelling vergezeld van een verklaring van de kandidaat dat hij een verkiezing of benoeming aanvaardt.
9.3. Alle kandidaten voor de in artikel 4 genoemde functies behoren lid van de vereniging te zijn.

Artikel 10 – officiële mededelingen
10.1. De vereniging heeft een clubblad, genaamd “t Stalmaatje”. Dit clubblad wordt aan alle leden, begunstigers en adverteerders verstrekt
10.2. Alle officiële mededelingen van en door het bestuur, worden gedaan in dit clubblad.

Artikel 11 – wedstrijden en activiteiten
11.1. Wedstrijden en activiteiten van de vereniging staan open voor leden en niet-leden.
11.2. Leden betalen een gereduceerd startgeld, niet-leden betalen een verhoogd startgeld.
11.3. Bij teveel aanmeldingen hebben leden voorrang op niet-leden.
11.4. Van deelnemers die met een eigen paard of pony aan een door de vereniging georganiseerde wedstrijd of activiteit deelnemen, wordt verwacht dat zij een geldig paspoort kunnen tonen met de daarbij behorende kloppende vaccinatiebewijzen.
11.5. Het startgeld moet voorafgaand aan de deelname van de wedstrijd of activiteit te zijn betaald.
11.6. De commissies van de verschillende wedstrijden en activiteiten mogen leden die een achterstand in de betaling van de contributie
van de vereniging hebben, uitsluiten van deelname. Als de deelnemer de achterstallige contributie direct samen met het startgeld betaalt,
dan is dat niet nodig.
11.7. Bij elke wedstrijd of activiteit blijft het startgeld verschuldigd, tenzij tijdig wordt afgezegd met een geldige reden. Dit is ter beoordeling
van de betreffende commissie van de wedstrijd of activiteit waarvoor wordt afgezegd.
11.8. Voor deelname aan KNHS wedstrijden moet men lid zijn het KNHS (startpashouder).
11.9. De KNHS wedstrijdcommissie kan toestaan dat ook niet-leden kunnen deelnemen aan KNHS wedstrijden.
11.10. Iedere KNHS wedstrijd wordt gejureerd door een officieel erkende KNHS jury.
11.11. De KNHS wedstrijdcommissie is belast met planning, organisatie en uitwerking van de KNHS wedstrijden en houdt zich daarbij aan de KNHS reglementen.
11.12. Voor deelname aan FNRS wedstrijden moet men lid zijn van het FNRS en een ruiterpaspoort hebben.
11.13. De FNRS wedstrijdcommissie kan toestaan dat ook niet-leden kunnen deelnemen aan FNRS wedstrijden.
11.14. Iedere FNRS wedstrijd wordt gejureerd door een officieel erkende FNRS jury.
11.15. De FNRS wedstrijdcommissie is belast met planning, organisatie en uitwerking van de FNRS wedstrijden en houdt zich daarbij aan de FNRS voorschriften. De FNRS wedstrijdcommissie is ook belast met het indelen van deelnemers in de juiste FNRS klasse.
11.16. De wedstrijd- en activiteiten kalender van de vereniging wordt door het algemeen bestuur in overleg met Manege Lansbergen opgesteld. De planning van KNHS wedstrijden is daarbij leidend aangezien deze landelijk in overeenstemming met de KNHS worden gepland.
11.17. Overige wedstrijden en activiteiten zijn steeds toegewezen aan leden van het bestuur die daarmee belast zijn met planning, organisatie
en uitwerking van deze wedstrijden en activiteiten.
11.18. Voor de jurering van overige wedstrijden en activiteiten vraagt het bestuur van de vereniging steeds zoveel mogelijk mensen met een gedegen ervaring en kennis en kunde op het gevraagde gebied.

Artikel 12 – Juiste uitrusting
12.1. Bij KNHS wedstrijden moeten deelnemers zich houden aan de kledingvoorschriften voor wedstrijd tenue die het KNHS voorschrijft.
12.2. Bij FNRS wedstrijden moeten deelnemers zich houden aan de kledingvoorschriften voor het wedstrijd tenue die het FNRS voorschrijft.
12.3. Bij overige wedstrijden en activiteiten geldt voor deelnemende ruiters:
• het dragen van een cap voorzien van het veiligheidskeurmerk CE-EN 1384 is
verplicht;
• het dragen van paardrijlaarzen of stevige hoog gesloten schoenen met een
sterke doorlopende zool met kleine hak gecombineerd met chaps zijn verplicht